Vũ Đạt hỏi 3 năm trước

Tại sao máy mình khi sạc thì 24 phần trăm mà khi cắm vào ổ điện chỉ còn 3 phần trăm với lại 100 phần trăm chỉ dùng được 30 phút?